Slug là gì , cách xoá bỏ những slug không cần thiết trên url trang web wordpress

Slug là gì , cách xoá bỏ những slug không cần thiết trên url trang web wordpress. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn các bỏ những Slug không cần thiết trên URL trang web.

Có 3 phần chính là:
1.Xóa bỏ slug danh-muc khi vào trang danh mục sản phẩm và Xóa bỏ slug san-pham khi vào trang sản phẩm chi tiết.
2.Xóa bỏ Slug Featured_item và featured_item_category khi vào trang Portfolio và Porfolio category
3.Xóa bỏ Slug category khi vào trang danh mục bài viết
Đối với phần 1 và 2, các bạn chỉ cần copy đoạn code tương ứng bỏ vào file Functions.php của themes đang sử dụng. Đối với các themes mua tại Web Elamweb, Tên themes mặc định là e-lam-web
Sau đây mình xin đi vào chi tiết từng phần:

xoa bo nhung slug khong can thiet tren url trang web
1.Xóa bỏ slug danh-muc khi vào trang danh mục sản phẩm và Xóa bỏ slug san-pham khi vào trang sản phẩm chi tiết.
Đoạn code để xóa bỏ slug danh-muc khi vào trang danh mục sản phẩm:

/*
* Remove product-category in URL
* Thay danh-muc bằng slug hiện tại của bạn. Themes tại Web Elamweb- Mặc định là danh-muc
*/
add_filter( ‘term_link’, ‘devvn_product_cat_permalink’, 10, 3 );
function devvn_product_cat_permalink( $url, $term, $taxonomy ){
switch ($taxonomy):
case ‘product_cat’:
$taxonomy_slug = ‘danh-muc’; //Thay bằng slug hiện tại của bạn. Mặc định Của WKN là danh-muc
if(strpos($url, $taxonomy_slug) === FALSE) break;
$url = str_replace(‘/’ . $taxonomy_slug, ”, $url);
break;
endswitch;
return $url;
}
// Add our custom product cat rewrite rules
function devvn_product_category_rewrite_rules($flash = false) {
$terms = get_terms( array(
‘taxonomy’ => ‘product_cat’,
‘post_type’ => ‘product’,
‘hide_empty’ => false,
));
if($terms && !is_wp_error($terms)){
$siteurl = esc_url(home_url(‘/’));
foreach ($terms as $term){
$term_slug = $term->slug;
$baseterm = str_replace($siteurl,”,get_term_link($term->term_id,’product_cat’));
add_rewrite_rule($baseterm.’?$’,’index.php?product_cat=’.$term_slug,’top’);
add_rewrite_rule($baseterm.’page/([0-9]{1,})/?$’, ‘index.php?product_cat=’.$term_slug.’&paged=$matches[1]’,’top’);
add_rewrite_rule($baseterm.'(?:feed/)?(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$’, ‘index.php?product_cat=’.$term_slug.’&feed=$matches[1]’,’top’);
}
}
if ($flash == true)
flush_rewrite_rules(false);
}
add_action(‘init’, ‘devvn_product_category_rewrite_rules’);
/*Sửa lỗi khi tạo mới taxomony bị 404*/
add_action( ‘create_term’, ‘devvn_new_product_cat_edit_success’, 10, 2 );
function devvn_new_product_cat_edit_success( $term_id, $taxonomy ) {
devvn_product_category_rewrite_rules(true);
}

Đoạn code xỏa bỏ slug san-pham khi vào trang sản phẩm chi tiết.

/*
* Code Bỏ /san-pham/ hoặc … có hỗ trợ dạng %product_cat%
*/
function devvn_remove_slug( $post_link, $post ) {
if ( !in_array( get_post_type($post), array( ‘product’ ) ) || ‘publish’ != $post->post_status ) {
return $post_link;
}
if(‘product’ == $post->post_type){
$post_link = str_replace( ‘/san-pham/’, ‘/’, $post_link ); //Thay cua-hang bằng slug hiện tại của bạn
}else{
$post_link = str_replace( ‘/’ . $post->post_type . ‘/’, ‘/’, $post_link );
}
return $post_link;
}
add_filter( ‘post_type_link’, ‘devvn_remove_slug’, 10, 2 );
/*Sửa lỗi 404 sau khi đã remove slug product hoặc cua-hang*/
function devvn_woo_product_rewrite_rules($flash = false) {
global $wp_post_types, $wpdb;
$siteLink = esc_url(home_url(‘/’));
foreach ($wp_post_types as $type=>$custom_post) {
if($type == ‘product’){
if ($custom_post->_builtin == false) {
$querystr = “SELECT {$wpdb->posts}.post_name, {$wpdb->posts}.ID
FROM {$wpdb->posts}
WHERE {$wpdb->posts}.post_status = ‘publish’
AND {$wpdb->posts}.post_type = ‘{$type}'”;
$posts = $wpdb->get_results($querystr, OBJECT);
foreach ($posts as $post) {
$current_slug = get_permalink($post->ID);
$base_product = str_replace($siteLink,”,$current_slug);
add_rewrite_rule($base_product.’?$’, “index.php?{$custom_post->query_var}={$post->post_name}”, ‘top’);
}
}
}
}
if ($flash == true)
flush_rewrite_rules(false);
}
add_action(‘init’, ‘devvn_woo_product_rewrite_rules’);
/*Fix lỗi khi tạo sản phẩm mới bị 404*/
function devvn_woo_new_product_post_save($post_id){
global $wp_post_types;
$post_type = get_post_type($post_id);
foreach ($wp_post_types as $type=>$custom_post) {
if ($custom_post->_builtin == false && $type == $post_type) {
devvn_woo_product_rewrite_rules(true);
}
}
}
add_action(‘wp_insert_post’, ‘devvn_woo_new_product_post_save’);

2.Xóa bỏ Slug Featured_item và featured_item_category khi vào trang Portfolio và Porfolio category

Đoạn code bỏ Feature_item trong Slug Porfolio:

function ah_remove_custom_post_type_slug( $post_link, $post, $leavename ) {

if ( ! in_array( $post->post_type, array( ‘featured_item’ ) ) || ‘publish’ != $post->post_status )
return $post_link;

$post_link = str_replace( ‘/’ . $post->post_type . ‘/’, ‘/’, $post_link );

return $post_link;
}
add_filter( ‘post_type_link’, ‘ah_remove_custom_post_type_slug’, 10, 3 );

function ah_parse_request_tricksy( $query ) {

if ( ! $query->is_main_query() )
return;

if ( 2 != count( $query->query )
|| ! isset( $query->query[‘page’] ) )
return;

if ( ! empty( $query->query[‘name’] ) )
$query->set( ‘post_type’, array( ‘post’, ‘featured_item’, ‘page’ ) );
}
add_action( ‘pre_get_posts’, ‘ah_parse_request_tricksy’ );

Đoạn code bỏ Feature_item_category trong slug danh mục Portfolio:

add_filter(‘request’, ‘rudr_change_term_request’, 1, 1 );

function rudr_change_term_request($query){

$tax_name = ‘featured_item_category’; // specify you taxonomy name here, it can be also ‘category’ or ‘post_tag’

// Request for child terms differs, we should make an additional check
if( $query[‘attachment’] ) :
$include_children = true;
$name = $query[‘attachment’];
else:
$include_children = false;
$name = $query[‘name’];
endif;

$term = get_term_by(‘slug’, $name, $tax_name); // get the current term to make sure it exists

if (isset($name) && $term && !is_wp_error($term)): // check it here

if( $include_children ) {
unset($query[‘attachment’]);
$parent = $term->parent;
while( $parent ) {
$parent_term = get_term( $parent, $tax_name);
$name = $parent_term->slug . ‘/’ . $name;
$parent = $parent_term->parent;
}
} else {
unset($query[‘name’]);
}

switch( $tax_name ):
case ‘category’:{
$query[‘category_name’] = $name; // for categories
break;
}
case ‘post_tag’:{
$query[‘tag’] = $name; // for post tags
break;
}
default:{
$query[$tax_name] = $name; // for another taxonomies
break;
}
endswitch;

endif;

return $query;

}

add_filter( ‘term_link’, ‘rudr_term_permalink’, 10, 3 );

function rudr_term_permalink( $url, $term, $taxonomy ){

$taxonomy_name = ‘featured_item_category’; // your taxonomy name here
$taxonomy_slug = ‘featured_item_category’; // the taxonomy slug can be different with the taxonomy name (like ‘post_tag’ and ‘tag’ )

// exit the function if taxonomy slug is not in URL
if ( strpos($url, $taxonomy_slug) === FALSE || $taxonomy != $taxonomy_name ) return $url;

$url = str_replace(‘/’ . $taxonomy_slug, ”, $url);

return $url;
}

3.Xóa bỏ Slug category khi vào trang danh mục bài viết:

Đối với các theme mua tại Web Elamweb– đã có cài sẵn Yoast Seo – Các bạn chỉ cần bật tính năng Advanced của Yoast Seo lên và vào phần Permalink Chọn Remove category:
1 xoa bo slug category khi vao trang danh muc bai viet
Vào phần tùy chỉnh Advanced -> Sau đó vào phần Permalink:
2 cach xoa bo slug category khi vao trang danh muc bai viet
Tại đây ở phẩn Permalinks -> Chọn Remove /category/ để bỏ slug phần này ở mục danh mục bài viết
3 huong dan xoa bo slug category khi vao trang danh muc bai viet

Sau khi hoàn tất các phần này, các bạn sẽ có một hệ thống link đơn giản và thân thiện cho Seo. Chúc các bạn thành công.

 

LINK TRỌN BỘ VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEB TỪ A-Z CỦA ELAMWEB

00 – Những điều cần làm sau khi thiết kế website của elamweb ?

01 – Cách để thay đổi danh mục trên trang chủ ?

03 – Cách để thay đổi banner và hình ảnh,text trên trang chủ ?

04 – Cách để thay đổi tiêu đề trang ?

05 – Cách để thay đổi logo trang web ?

06 – Cách để thêm sản phẩm của danh mục lên trang chủ ?

07 – Cách xoá bỏ những slug không cần thiết trên URL trang web?

08 – Cách chèn google Analytics vào website ?

09 – Cách sủ dụng Duplicator để backup và chuyển host nhanh gọn ?

10 – Cách bật index goolge cho website ?

11 – Cách thay đổi độ dài đoạn mô tả trong trang danh mục bài viết ?

12 – Cách lấy thông tin SMTP của Gmail để thiết lập gửi mail ?

13 – Cách xác định chính xác kích thước của hình ảnh trên website ?

14 – Google pagespeed insight là gì? Cách tối ưu điểm Google pagespeed insight 2022

15 – Cách xoá cache hình ảnh và mô tả khi share link trên zalo ?

16 – Cách khôi phục lại các nội dung trên trang khi lỡ xoá nhầm ?

17 – Cách chèn icon, Số điện thoại, Facebook, Zalo vào website ?

18 – Cách thay đổi Email quản trị trong website ?

19 – Cách chèn Fanpage vào website ?

🤩 Lập Trình Trang Web ELAMWEB 😎 Slug là gì , cách xoá bỏ những slug không cần thiết trên url trang web wordpress 🌟 Chỗ tư vấn làm website trên điện thoại ⌛️

💯 Giới Thiệu Nơi Tư Vấn Làm Trang Website Elamweb.Com 🔆Slug là gì , cách xoá bỏ những slug không cần thiết trên url trang web wordpress

Bạn đang tìm kiếm một dịch vụ thiết kế site chuyên nghiệp, phù hợp với thương hiệu của bạn? ELAMWEB là đối tác đáng tin cậy để tạo ra mẫu website đẹp mắt, tùy chỉnh và tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm (SEO). Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn một mẫu web độc đáo và hiệu quả để tăng cường sự hiện diện trực tuyến và phát triển kinh doanh.
thiet ke web banner
Làm Trang Website Fb.Com/Dichvuquangcaoweb Địa điểm chuyên mẫu trang web site nhiều tính năng mới

😎 10 Tác Hại Nếu Bạn Không Có Làm Website 😎

Bạn không nhận thức đúng tầm quan trọng của một làm trang web cho doanh nghiệp của bạn? Dưới đây là 10 tác hại mà bạn có thể gánh chịu nếu không có một trang web chuyên nghiệp và hiệu quả:
😍  1. **Mất cơ hội tiếp cận khách hàng tiềm năng**: Giao Diện Web là một công cụ quan trọng để khách hàng tìm kiếm thông tin về doanh nghiệp của bạn. Nếu không có trang web, bạn sẽ mất cơ hội tiếp cận với hàng triệu khách hàng tiềm năng trực tuyến.
📢  2. **Mất sự chuyên nghiệp và niềm tin từ khách hàng**: Lập Trình Trang Website chuyên nghiệp và tương thích với thiết bị di động giúp tạo dựng hình ảnh đáng tin cậy và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp của bạn. Nếu không có trang web, bạn có thể mất đi sự tin tưởng và niềm tin từ khách hàng.
🌟  3. **Khó khăn trong việc tăng trưởng kinh doanh và mở rộng thị trường**: Trang web là một công cụ mạnh mẽ để quảng bá sản phẩm và dịch vụ của bạn, thu hút khách hàng mới và tăng doanh số bán hàng. Nếu không có trang web, bạn sẽ gặp khó khăn trong việc tăng trưởng kinh doanh và mở rộng thị trường của mình.
🤗  4. **Mất cơ hội cạnh tranh với các đối thủ trong ngành**: Nếu đối thủ của bạn có một trang web chuyên nghiệp và hiệu quả, họ sẽ có lợi thế trong việc thu hút khách hàng và cạnh tranh với bạn. Nếu không có trang web, bạn sẽ mất cơ hội cạnh tranh và mất đi một phần thị phần của bạn.
💻  5. **Khó khăn trong việc xây dựng và tăng cường thương hiệu**: Một làm trang web là một phần không thể thiếu trong việc xây dựng và tăng cường thương hiệu của bạn. Nó giúp bạn truyền đạt giá trị cốt lõi, thông điệp và sự khác biệt của thương hiệu một cách hiệu quả. Nếu không có trang web, bạn sẽ gặp khó khăn trong việc xây dựng thương hiệu và tạo được sự nhận diện từ khách hàng.
📚  6. **Thiếu sự tiện lợi và linh hoạt trong việc tương tác với khách hàng**: Trang Web cung cấp một nền tảng tiện lợi và linh hoạt để tương tác với khách hàng. Bạn có thể cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ, hỗ trợ khách hàng và nhận phản hồi từ khách hàng một cách dễ dàng. Nếu không có trang web, bạn sẽ mất đi sự tiện lợi này và khách hàng có thể tìm đến đối thủ của bạn để thỏa mãn nhu cầu của họ.
🌟  7. **Mất cơ hội tiếp cận khách hàng toàn cầu**: Với trang web, bạn có thể mở rộng thị trường và tiếp cận khách hàng trên toàn thế giới. Giao Diện Trang Web cho phép bạn vượt qua giới hạn địa lý và mở cửa cho kinh doanh toàn cầu. Nếu không có trang web, bạn sẽ bị hạn chế trong việc tiếp cận khách hàng toàn cầu và mở rộng quy mô kinh doanh.
⌛️  8. **Không tận dụng tối đa các kênh truyền thông kỹ thuật số**: Trang web là một trong những kênh truyền thông kỹ thuật số quan trọng nhất để tiếp cận và tương tác với khách hàng. Nếu không có trang web, bạn sẽ bị hạn chế trong việc tận dụng tối đa tiềm năng của các kênh truyền thông kỹ thuật số khác như email marketing, mạng xã hội, và quảng cáo trực tuyến.
🎮  9. **Khó khăn trong việc cung cấp thông tin và hỗ trợ cho khách hàng**: Trang web cung cấp một nền tảng để cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm, dịch vụ và hỗ trợ cho khách hàng. Nếu không có trang web, bạn sẽ gặp khó khăn trong việc cung cấp thông tin và hỗ trợ cho khách hàng một cách hiệu quả.
📱  10. **Gặp khó khăn trong việc theo kịp xu hướng kỹ thuật số**: Thiêt Kế Trang Website là một phần không thể thiếu trong việc theo kịp xu hướng kỹ thuật số và phát triển công nghệ. Nếu không có trang web, bạn sẽ mất đi cơ hội để áp dụng các công nghệ mới nhất, tận dụng xu hướng mới và tạo ra trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.
⏱️  Đừng để bản thân và doanh nghiệp của bạn gặp những tác hại vì thiếu một trang web chuyên nghiệp. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để có một trang web đẹp và hiệu quả, giúp bạn phát triển kinh doanh và cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường.

thiet ke web
💬 Làm Website ELAMWEB.Com 📢 Nơi tư vấn giao diện trang web dễ sử dụng

 

🕰️ 20 Lợi Ích Nếu Bạn Có Một Giao Diện Trang Website  Chuyên Nghiệp 🤔

❤️  Có một mẫu website chuyên nghiệp không chỉ là một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng hiện diện trực tuyến cho doanh nghiệp của bạn, mà còn mang lại một loạt lợi ích quan trọng. Dưới đây là 20 lợi ích chính nếu bạn có một trang web chuyên nghiệp:
🎥  1. **Tăng khả năng tiếp cận khách hàng**: Một trang web chuyên nghiệp giúp bạn tiếp cận được khách hàng tiềm năng trên khắp thế giới. Khách hàng có thể tìm kiếm thông tin về sản phẩm và dịch vụ của bạn mọi lúc, mọi nơi, từ đó tăng cơ hội kinh doanh và mở rộng thị trường của bạn.
🏆  2. **Xây dựng niềm tin và uy tín**: Một thiết kế trang web chất lượng giúp tạo dựng niềm tin và uy tín cho doanh nghiệp của bạn. Khách hàng sẽ có sự tin tưởng hơn khi thấy bạn có một trang web chuyên nghiệp, đồng nghĩa với việc bạn đặt mức độ chuyên nghiệp cao trong hoạt động kinh doanh của mình.
🎈  3. **Hiện diện trực tuyến 24/7**: Trang web cho phép doanh nghiệp của bạn hiện diện trực tuyến 24/7, không bị giới hạn thời gian và địa điểm. Khách hàng có thể tìm kiếm thông tin và tương tác với bạn bất kỳ lúc nào theo nhu cầu của họ.
⏲️  4. **Quảng bá sản phẩm và dịch vụ**: Thiêt Kế Trang Website là một công cụ mạnh mẽ để quảng bá sản phẩm và dịch vụ của bạn. Bạn có thể cung cấp thông tin chi tiết, hình ảnh, video và đánh giá về sản phẩm và dịch vụ để thu hút khách hàng.
🎈  5. **Tăng cường mối quan hệ khách hàng**: Trang web cho phép bạn xây dựng mối quan hệ với khách hàng thông qua các kênh tương tác như hộp thư điện tử, chat trực tuyến, biểu mẫu liên hệ và mạng xã hội. Điều này giúp bạn tương tác trực tiếp với khách hàng và đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu của họ.
⚽  6. **Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO)**: Một lập trình web chuyên nghiệp được tối ưu hóa SEO giúp bạn tăng cơ hội xuất hiện trên các công cụ tìm kiếm. Điều này giúp khách hàng tiềm năng tìm thấy bạn dễ dàng hơn và tăng khả năng tiếp cận của bạn với đám đông trực tuyến.
🎁  7. **Thể hiện chuyên môn và kiến thức**: Một trang web chuyên nghiệp giúp bạn thể hiện chuyên môn và kiến thức của mình trong lĩnh vực kinh doanh. Bạn có thể chia sẻ thông tin, bài viết và tài liệu hữu ích để xây dựng tín hiệu đáng tin cậy và tạo dựng lòng tin từ khách hàng.
🏆  8. **Tăng cường thương hiệu**: Trang web là một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng và tăng cường thương hiệu của bạn. Bạn có thể tạo dựng một mặt hàng thương hiệu đồng nhất và tạo ấn tượng mạnh mẽ đến khách hàng qua giao diện trang website chuyên nghiệp.
🌞  9. **Cạnh tranh mạnh mẽ với đối thủ**: Một thiết kế website chuyên nghiệp giúp bạn cạnh tranh mạnh mẽ với các đối thủ trong ngành. Nếu bạn có một trang web chất lượng, bạn sẽ thu hút được nhiều khách hàng hơn và tạo được sự khác biệt với đối thủ.
💡  10. **Tăng doanh số bán hàng**: Một trang web chuyên nghiệp có thể giúp tăng doanh số bán hàng của bạn. Khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm, chọn mua sản phẩm và dịch vụ của bạn trực tuyến, từ đó tăng thu nhập và lợi nhuận của bạn.
thiet ke web wordpress
Mẫu Website ELAMWEB Địa điểm giao diện trang website uy tin
⏰  11. **Tiết kiệm chi phí tiếp thị**: Trang web là một công cụ tiếp thị hiệu quả và tiết kiệm chi phí so với các phương pháp truyền thống khác như quảng cáo truyền thông và tiếp thị ngoại tuyến.
📅  12. **Thu hút khách hàng quốc tế**: mẫu trang web cho phép bạn thu hút khách hàng từ các quốc gia khác nhau. Bạn có thể cung cấp thông tin đa ngôn ngữ và tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng quốc tế tìm hiểu và mua sản phẩm của bạn.
📝  13. **Dễ dàng cập nhật thông tin**: Với một lập trình web chuyên nghiệp, bạn có thể dễ dàng cập nhật thông tin mới nhất về sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mại và sự kiện của bạn. Điều này giúp bạn duy trì sự mới mẻ và hấp dẫn cho khách hàng.
💪  14. **Mở rộng quy mô kinh doanh**: Trang web là cầu nối để mở rộng quy mô kinh doanh của bạn. Bạn có thể mở rộng sản phẩm và dịch vụ của mình, tiếp cận thị trường mới và tìm kiếm cơ hội hợp tác đối tác.
💪  15. **Tạo dựng mạng lưới kinh doanh**: Trang web giúp bạn xây dựng mạng lưới kinh doanh rộng lớn hơn. Bạn có thể kết nối với các đối tác, nhà cung cấp và khách hàng tiềm năng thông qua giao diện website của bạn.
💪  16. **Thu hút nhân tài và tuyển dụng**: Một trang web chuyên nghiệp là một công cụ thu hút nhân tài và tuyển dụng cho doanh nghiệp của bạn. Bạn có thể chia sẻ thông tin về vị trí tuyển dụng, yêu cầu công việc và liên hệ tuyển dụng để thu hút và tuyển dụng nhân viên giỏi.
🎶  17. **Theo dõi và đo lường kết quả**: Với làm trang web, bạn có thể theo dõi và đo lường kết quả của chiến dịch tiếp thị trực tuyến. Bạn có thể phân tích lưu lượng truy cập, tương tác khách hàng và tỷ lệ chuyển đổi để cải thiện hiệu quả kinh doanh.
📊   18. **Tăng cường tương tác xã hội**: Trang web có thể kết hợp các kênh mạng xã hội để tăng cường tương tác và lan truyền thông điệp của bạn trên các nền tảng xã hội phổ biến.
🎮  19. **Tăng cường hỗ trợ khách hàng**: Trang web cho phép bạn cung cấp hỗ trợ khách hàng một cách nhanh chóng và tiện lợi. Bạn có thể cung cấp câu hỏi thường gặp, hướng dẫn sử dụng và hỗ trợ trực tuyến để giúp khách hàng giải quyết vấn đề.
💯  20. **Thích ứng với xu hướng kỹ thuật số**: Một thiết kế website chuyên nghiệp giúp bạn thích ứng với xu hướng kỹ thuật số và phát triển công nghệ. Bạn có thể áp dụng các công nghệ mới nhất, giao diện tương tác và tích hợp các công cụ tiên tiến để cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.
📸  Tóm lại, một trang web chuyên nghiệp mang lại nhiều lợi ích to lớn cho doanh nghiệp của bạn. Đó là công cụ quan trọng để tiếp cận khách hàng, tăng cường thương hiệu, tăng doanh số bán hàng và mở rộng quy mô kinh doanh. Hãy liên hệ với chúng tôi để có một trang web chất lượng và tận dụng tối đa các lợi ích trên.
thiet ke web gia re
📺 Giao Diện Trang Web ELAMWEB 💪 Địa chỉ tư vấn thiết kế website giá rẻ

⏰ Những Ưu Điểm Đặc Biệt Của Dịch Vụ Làm Trang Website Elamweb So Với Các Công Ty Khác 📢

ELAMWEB không chỉ là một công ty làm lập trình website  thông thường. Chúng tôi tự hào mang đến những ưu điểm đặc biệt sau đây, giúp chúng tôi nổi bật và đáng tin cậy hơn so với các công ty khác trong ngành:
🏆  1. **Kinh nghiệm và Chuyên môn**: Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế giao diện web, đội ngũ thiết kế của chúng tôi đã tích luỹ được một kiến thức sâu rộng và kỹ năng chuyên môn. Chúng tôi hiểu rõ xu hướng thiết kế mới nhất, công nghệ tiên tiến và phương pháp tối ưu hóa để mang lại cho bạn một mẫu website đẹp và hiệu quả.
🎈  2. **Tùy chỉnh và Phù hợp với Thương hiệu**: Chúng tôi không chỉ tạo ra các thiết kế website độc đáo mà còn đảm bảo rằng chúng phù hợp với thương hiệu của bạn. Chúng tôi làm việc chặt chẽ với bạn để hiểu về giá trị cốt lõi, thông điệp và phong cách thương hiệu của bạn. Kết quả là một giao diện web tùy chỉnh, thể hiện đúng bản sắc và mang lại sự nhận diện cao cho thương hiệu của bạn.
🌟  3. **Tập Trung vào Tối ưu hóa Công cụ Tìm Kiếm (SEO)**: Chúng tôi đặt sự tập trung lớn vào tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) cho mỗi dự án. Chúng tôi sử dụng các phương pháp và kỹ thuật tối ưu hóa SEO để đảm bảo rằng trang web của bạn có thứ hạng cao trên các công cụ tìm kiếm. Điều này giúp tăng cơ hội tiếp cận và tương tác với khách hàng tiềm năng.
🎶  4. **Tương Thích Di Động và Giao Diện Thân Thiện Với Người Dùng**: Lập Trình Trang Website của chúng tôi được thiết kế để tương thích hoàn hảo trên các thiết bị di động như điện thoại thông minh và máy tính bảng. Chúng tôi đảm bảo rằng giao diện web hiển thị một cách tốt nhất và tương tác mượt mà trên mọi nền tảng, mang lại trải nghiệm thân thiện và thuận tiện cho người dùng.
⌛️  5. **Dịch Vụ Hậu Mãi Tận Tâm**: Chúng tôi coi trọng việc xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Sau khi dự án hoàn thành, chúng tôi không chỉ buông lỏng mà tiếp tục cung cấp dịch vụ hậu mãi tận tâm. Chúng tôi hỗ trợ kỹ thuật, cập nhật và bảo trì định kỳ để đảm bảo rằng thiêt kế trang website của bạn luôn hoạt động ổn định và bảo mật.
🎉   6. **Sáng Tạo và Sử Dụng Công Nghệ Tiên Tiến**: Chúng tôi luôn nỗ lực đổi mới và áp dụng các công nghệ tiên tiến để cải tiến quy trình thiết kế web và tăng cường chất lượng dịch vụ. Sự sáng tạo và sử dụng công nghệ tiên tiến giúp chúng tôi tạo ra giao diện web đẹp mắt, tối ưu và dễ sử dụng.
📱  7. **Giá Trị Vượt Trội và Giá Cả Cạnh Tranh**: Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn giá trị vượt trội với giao diện web chất lượng cao. Mặc dù chúng tôi cung cấp những dịch vụ chất lượng, nhưng chúng tôi luôn đảm bảo giá cả cạnh tranh và công bằng.
🚀  E LÀM WEB tự tin rằng chúng tôi có những ưu điểm nổi bật so với các công ty khác trong ngành thiết kế website. Chúng tôi luôn sẵn lòng làm việc chặt chẽ với bạn để mang đến một trang web độc đáo, hiệu quả và phù hợp với thương hiệu của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để khám phá thêm về các dịch vụ chúng tôi cung cấp!

dich vu lam web
⏲️ Giao Diện Website Fb.Com/Dichvuquangcaoweb 😊 Địa điểm lập trình website nhiều mẫu mới

😎 10 Lý Do Khách Hàng Nên Lựa Chọn Dịch Vụ Làm Giao Diện Trang Website  Chúng Tôi 😎

👉  – Chúng tôi có kinh nghiệm và chuyên môn trong việc làm giao diện trang web  đẹp mắt và chuyên nghiệp.
📣 – Chúng tôi tạo ra làm trang web tùy chỉnh và phù hợp với thương hiệu của bạn.
📺 – Sự tập trung vào tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) để tăng cường khả năng tiếp cận khách hàng.
⚽ – Chúng tôi cam kết tạo ramẫu website tương thích với các thiết bị di động và giao diện thân thiện với người dùng.
📅 – Dịch vụ hậu mãi tận tâm với hỗ trợ kỹ thuật, cập nhật và bảo trì định kỳ.
🎉📷 – Đội ngũ thiết kế web tận tụy và luôn lắng nghe ý kiến của khách hàng.
⌚️ – Chúng tôi sử dụng công nghệ tiên tiến và tự động hóa để cải thiện quy trình làm việc và tiết kiệm thời gian.
📅 – Chúng tôi cung cấp giá trị vượt trội với mẫu website chất lượng cao và giá cả cạnh tranh.
👉 – Tích hợp các tính năng tiện ích và công cụ để nâng cao trải nghiệm người dùng.
💻 – Chúng tôi luôn đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và sẵn sàng hỗ trợ trong quá trình tương tác.
dich vu lam web gia re
📢 Giao Diện Trang Web ELAMWEB 🏆 Địa điểm mẫu web dễ sử dụng nhất

Chương Trình Khuyến Mại Để Khách Hàng Đăng Ký Sử Dụng Dịch Vụ Lập Trình Website Của Chúng Tôi 📅

📸  Chúng tôi rất vui mừng giới thiệu các chương trình khuyến mại đặc biệt của ELAMWEB. Chúng tôi luôn tìm cách mang đến sự hài lòng và giá trị tốt nhất cho khách hàng của mình. Hãy khám phá những ưu đãi hấp dẫn dưới đây để khách hàng của chúng tôi có thể tận hưởng một trang website đẹp và hiệu quả.
📱 1. **Chương trình “Khách hàng đầu tiên”**: Nhận ngay ưu đãi đặc biệt giảm giá thêm 10% khi bạn là một trong những 3 khách hàng đầu tiên trong tháng đăng ký dịch vụ làm lập trình web  của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội để có một trang web chuyên nghiệp với giá ưu đãi!
🌟 2. **Gói dịch vụ “Tất cả trong một”**: Tiết kiệm thời gian và tiền bạc với gói dịch vụ đặc biệt này. Gói “Tất cả trong một” bao gồm thiết kế website, tối ưu hóa SEO và tích hợp mạng xã hội với mức giá ưu đãi. Chúng tôi đảm bảo rằng bạn nhận được một giải pháp toàn diện cho nhu cầu kinh doanh của bạn.
🎇 3. **Chương trình “Giới thiệu bạn bè”**: Chia sẻ trải nghiệm tuyệt vời của bạn với ELAMWEB và nhận phần thưởng hoa hồng 10% trên tổng chi phí dịch vụ. Khi bạn giới thiệu người quen, đồng nghiệp hoặc bạn bè sử dụng dịch vụ thiết kế website của chúng tôi, cả bạn và khách hàng mới đều có thể nhận được ưu đãi đặc biệt hoặc quà tặng hấp dẫn.
🕰️ 4. **Chương trình “Cập nhật miễn phí”**: Với chương trình này, bạn sẽ nhận được gói cập nhật nội dung miễn phí trong một khoảng thời gian nhất định sau khi hoàn thành dự án. Điều này giúp bạn dễ dàng cập nhật thông tin mới nhất trên mẫu website của mình mà không tốn thêm phí.
🤝 5. **Chương trình “Website tùy chỉnh”**: Chúng tôi hiểu rằng mỗi doanh nghiệp có nhu cầu đặc biệt. Vì vậy, chúng tôi cung cấp các gói dịch vụ tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu riêng của bạn. Lựa chọn từ các tính năng và chức năng cụ thể để tạo ra một mẫu web  hoàn toàn phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn.
🎇 6. **Chương trình “Nâng cấp miễn phí”**: Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn trải nghiệm liên tục được cải tiến. Với chương trình này, bạn sẽ nhận được cơ hội nâng cấp giao diện hoặc tính năng mới miễn phí sau một khoảng thời gian sử dụng dịch vụ. Điều này giúp bạn luôn có một trang website tối ưu và đáp ứng những yêu cầu mới nhất.
7. **Chương trình “Dịch vụ bảo trì”**: Chúng tôi không chỉ tạo ra thiết kế website cho bạn, mà còn đảm bảo nó luôn hoạt động tốt và an toàn. Với chương trình dịch vụ bảo trì định kỳ của chúng tôi, bạn sẽ nhận được ưu đãi đặc biệt khi đăng ký dịch vụ bảo trì dài hạn.
🤗 Hãy nhanh chóng tận dụng các chương trình khuyến mại này và liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay. Chúng tôi sẽ mang đến cho bạn một giao diện website chất lượng, tối ưu và đáp ứng đầy đủ yêu cầu của doanh nghiệp của bạn!

dich vu lam web gia re nhat
Mẫu Web Fb.Com/Dichvuquangcaoweb Hỗ trợ lập trình web tối ưu

🔥  Xem Demo Mẫu Web Trực Tiếp 💌

📺 Hãy truy cập vào trang web của chúng tôi để xem demo mẫu các website mà chúng tôi đã thiết kế. Bạn sẽ tìm thấy đa dạng các mẫu giao diện web từ các ngành nghề khác nhau, giúp bạn có cái nhìn tổng quan về chất lượng và sự đa dạng của dịch vụ thiết kế web của chúng tôi.
💬 ELAMWEB sẽ là đối tác tin cậy để tạo ra một mẫu trang web độc đáo và hiệu quả cho thương hiệu của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để bắt đầu chuyến hành trình trực tuyến mới của bạn!

💬 Lập Trình Web Bất Động Sản

✅ Giao Diện Web Công Nghệ Máy Tính

🕰️ Giao Diện Website Du Lịch – Khách Sạn

🙌 Giao Diện Web Doanh Nghiệp

🔔 Giao Diện Website Kiến Trúc – Nội Thất

🌞 Lập Trình Trang Website Mỹ Phẩm – Làm Đẹp

🔆 Lập Trình Trang Web Thời Trang

🎬 Trang Website Thực Phẩm – Thuốc

💻 Thiết Kế Website Tin Tức

🙌 Giao Diện Trang Web Xe Hơi – Thể Thao

Làm Web Khuyến Mại

👉 Làm Trang Web Khác

📚  ELAMWEB CẲM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG ĐÃ XEM NỘI DUNG QUẢNG CÁO NÀY. XIN LỖI NẾU NHƯ ĐÃ LÀM PHIỀN TỚI QUÝ KHÁCH HÀNG ⚽
0/5 (0 Reviews)
Bài viết liên quan